Fort_Lauderdale_Beach
Foto: Fort Lauderdale. (Wikipedia)

Av Lotta Dahl, Svenska skolan i Los Angeles

Lotta Dahl är lärare på Svenska skolan i Los Angeles och har här skrivit en informativ sammanfattning av den sista skolkonferensen för lärare i kompletterande svenska på Svenska skolor i Nordamerika. Konferensen hölls den 14-16 november 2014 men missades tyvärr av en del eftersom informationen inte nådde alla skolor.

Artikeln kommer även att bli publicerad i Riksföreningen Sverigekontakt, och SMUL tackar Lars Bergman för tillåtelsen att dela sammanfattningen även här.

Så var det återigen dags för den årliga skolkonferens som anordnas för representanter från de svenska skolverksamheter som undervisar i kompletterande svenska på många orter i USA. Platserna för konferenserna varierar och i år var det Svenska skolan i Fort Lauderdale som stod för värdskapet.

Vi lärare, rektorer och styrelserepresentanter m.fl. blev alla inhysta på ett fantastiskt vackert beläget hotell vid strandkanten i Fort Lauderdale. Förutsättningarna kunde inte ha varit bättre och förtjusta utrop hördes från alla de svenska konferensdeltagarna. Speciellt från de som flugit in från betydligt kallare platser.

På fredagskvällen inleddes konferenshelgen på hotellets vackra veranda där deltagare från Atlanta, New Jersey, San Francisco, Seattle, Denver, Indianapolis, Boston, Charlotte, Washington DC, Fort Lauderdale samt Los Angeles (där jag själv är lärare) minglade i skenet av solnedgången. En perfekt start på en mycket innehållsrik helg.

Lördagen inleddes med att Per-Olof Lööf, som är Honorary Swedish Consul i Florida, hälsade oss välkomna. Därefter tog Jan Dackenberg från SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) över och berättade mer om SUF:s verksamhet. Uppsatta mål för SUF är främst att bygga nätverk mellan skolor och andra verksamheter, kompetensutveckling samt att plocka fram stödmateriel för styrelsearbete och föreningsverksamhet. Mycket intressant och hoppingivande är det faktum att kompletterande svensk undervisning växer och att det i nuläget finns hela 4 500 elever dokumenterade, varav flest i Nordamerika. Under 2014 fokuserar SUF på att utföra skolbesök, bistå med styrelseutbildningar, nätverkskonferenser, fortlöpande kontakter med skolverket och utbildningsdepartementet. SUF arrangerar också Läskampen samt SUF VM, som är en världsomspännande och mycket uppskattad idrottstävling för elever från 6 år och uppåt.

Per-Olov Ottosson från Skolverket konstaterade också att svensk utlandsundervisning är en växande verksamhet. Från skolverkets sida görs flera fortbildningsinsatser och just nu pågår Matematiklyftet och N/Teknik-satsningen. Inom kort ska även Läslyftet påbörjas och för oss som undervisar i kompletterande svenska kommer det att finnas ett utbildningspaket på internet, som är en komprimerad variant av Läslyftet. Läslyftets övergripande mål är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga samt förmågan att samtala om en text. Det har konstaterats att det finns stora brister när det gäller elevernas läsförståelse och av den anledningen görs en punktinsats inom detta område.

Vikten av att vi lärare använder oss av läroplanen för kompletterande svenska underströks. Det centrala innehållet i läroplanen är: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, språkbruk, berättande texter, sakprosatexter, kultur, natur och samhälle. Läroplanen bör utgöra grunden i lärarnas lektionsplanering.

Åsa-Lena Lööf, f.d. rektor för svenska skolan i London, delade med sig av sina erfarenheter från sin tid som rektor. Svenska skolan i London startade redan år 1907 och har numera även ett gymnasium. Åsa-Lena berättade också om ett projekt som kallas “Visible Thinking i skolan”, utarbetat vid Harvard Graduate School i samarbete med svensk grundskola. Grundtanken är att lyfta fram elevers förmåga att resonera, se samband, beskriva, förklara och argumentera (www.visiblethinking.se). Organisationen SWEA omnämndes också eftersom de gör mycket för att stödja svensk undervisning. Brukligt är att de ofta bidrar med pengar till olika projekt samt stipendier i svenska skolor. SWEA står också bakom “BUS-projektet” som skapar och förmedlar information, tjänster och produkter för Sweor som har barn och vill att de ska använda och utveckla sin svenska. Åsa-Lena informerade glädjande nog även om intressegruppen SMUL (Svenska som modersmål utomlands).

Lars Bergman från Riksföreningen Sverigekontakt informerade om deras verksamhet . De stödjer de svenska skolorna utomlands på olika sätt och kan bland annat bidra med stöd till kultur- och elevverksamhet, som t ex teater och författarbesök på skolorna. Riksföreningen Sverigekontakt ger även ut tidningen “Sverigekontakt” som skickas ut till alla svenska skolor. Lars berättade att föreningen bidrar med att betala lägeravgiften till Sparrvikens sommarläger (barn 8-14 år). I nuläget är det inte så många som ansöker om detta bidrag, så det är ett bra tips för alla intresserade!

Dr Sarah Ransdell från Nova University höll ett intressant föredrag om flerspråkiga barns inlärning. Hon underströk att flerspråkiga barn kan uppvisa förseningar i inlärningen av sitt första språk, men dessa förseningar är bara tillfälliga. Det är enligt Dr Ransdell positivt att utsätta barnen för flera språk, det förbättrar barnens förmågor inom andra områden också.

Efter alla dessa intressanta föredrag ägnade vi eftermiddagen till arbete i “workshops”. I en grupp förevisades de läromedel som används på de olika deltagande skolorna; det var mycket informativt och intressant att få ta del av andras erfarenheter. I en annan grupp diskuterades idéer för fund raising och i den tredje och sista gruppen informerades om “non profit organizations”. Dagen avslutades med en mycket trevlig och god middag.

Under söndagsförmiddagen “knöts påsen ihop” och vi gick igenom vad arbetet i våra workshops utmynnat i. Alla var frikostiga med att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter, kontakter knöts och idéer om samarbete mellan skolorna kläcktes. Som pricken över i avslutades konferensen med att Josefin Englesson, “Motivation Speaker”, med stor inlevelse och glöd berättade om programmet “Gratitude training” och om sitt “Giving year”. Kärnan i detta resonemang handlar om att du själv ansvarar för din egen lycka och det som sker i ditt liv. Konsten att bemöta barnens konstanta förfrågningar med ett “ja” istället för dessa eviga “nej”. Med uppfinningsrikedom och finurlighet kan vi uttrycka oss på ett positivt sätt även om svaret egentligen utmynnar i ett “nej”.

Uppfyllda av “Gratitude” och sprängfyllda av nya idéer styrde vi alla sedermera kosan hemåt. STORT TACK till Svenska Skolan i Fort Lauderdale för en fantastiskt inspirerande och välorganiserad konferens!

 

Är du lärare i kompletterande svenska på en skola i Nordamerika? Känner du till de sk. nätverkskonferenserna som sker en gång om året. Skolverket sponsrar ett stort antal resor på dessa. Håll dig uppdaterad om datum så att du inte missar nästa års konferens. Vi lovar att försöka presentera när här i SMUL.

Leave a Comment