En rapport från intressegruppen Svenska som modersmål utomlands (SMUL)

Av Lena Normén-Younger, Anna Lund, Monica Bravo Granström, Anna-Lena Olsson och Petra Socolovsky

 

Sammanfattning

En enkätstudie utfördes med hjälp av sociala medier under maj, 2016. Syftet var att beskriva utlandssvenska föräldrars intresse för svenskundervisning samt ambitionsnivån för densamma.

Enkäten gjordes med det internetbaserade verktyget surveymonkey.com. Den öppnades den 11 maj och stängdes den 1 juni 2016. Facebookgrupper för utlandssvenskar användes för att marknadsföra enkäten. Fem frågor ställdes om deltagarens hemland, ålder och barnets/barnens födelseår. Frågorna fokuserade på den svenskundervisning som barnen tagit del av, hur viktiga poäng eller betyg för utförda kurser i svenska ansågs vara, samt om man önskade att barnet/barnen skulle få behörighet att studera i Sverige. Den sista frågan handlade om huruvida SMUL skulle arbeta med att utveckla möjligheterna för barn och tonåringar att formellt studera svenska via distansutbildning.

Totalt deltog 342 utlandssvenska föräldrar, fördelade över Nordamerika (49,9 %), Europa (37,0 %), Australien/Nya Zeeland (5,8 %), Asien (4,3 %), Latinamerika (1,5 %) och Afrika (1,5 %). Genomsnittsåldern för de som svarade var ca. 43 år. En majoritet, 57 %, hade barn som inte studerade svenska formellt. Totalt hade 28 % sina barn i Svenska skolor för kompletterande svenska medan 8 % angav att barnen studerade svenska på distans. Några enstaka uppgav att deras barn studerade svenska genom en IB-skola (3 %) eller som del av den ordinarie skolan i landet (4 %). Det vanligaste skälet till att inte alla barnen studerade svenska var att de var för unga (46 %). Genom att exkludera barn som var 6 år och yngre samt 18 år och äldre, framkom att totalt 217 barn av 395 stycken (55%) i skolåldern (7-17 år) hade en deltagande förälder som svarat positivt på frågan om hen hade barn i formell svenskundervisning.

Bland barn i skolåldern var det vanligaste skälet till att inte studera svenska att tillgänglig undervisning var på för hög nivå (42 %) eller att barnen inte hann (40 %). Bristande motivation eller intresse för svenskan, genom att barnen själva inte ville studera svenska var ett mindre viktigt skäl; bara 14 % angav att detta var det största hindret mot deltagande i svenskundervisning.

Konkreta planer på att barnen skulle studera i Sverige angavs av 19 %. Hela 80 % av deltagarna angav att de önskade svensk högskolebehörighet, och 77 % ville att SMUL ska arbeta med främjandet av svenskundervisning för barn via distans.

SMUL använder denna rapport som ett nytt avstamp och lanserar officiellt att SMUL som organisation kommer att börja arbeta aktivt med att främja globala distansutbildningar i svenska för barn i alla åldrar. Distansutbildningar bör ses som ett komplement till de Svenska skolor i kompletterande svenska som redan existerar, och inte som konkurrerande verksamhet. Rapporten diskuterar studiens resultat i relation till de utbildningar som finns och de som behövs.

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

 

Sökord: utlandssvensk, svenska, modersmål, barn, tonåringar, föräldrar, SMUL, enkätundersökning

2 Thoughts to “Enkät visar att många utlandssvenska föräldrar önskar svensk högskolebehörighet för sina barn”

  1. […] i alla världens hörn. Det är ett svar på den önskan hos en majoritet av SMUL-följare (se resultaten från SMUL-enkäten som utfördes under våren 2016) om både svensk högskolebehörighet för sina barn samt att SMUL […]

  2. […] av fler tjänster inom distansundervisning som har påvisats av SMUL med hjälp av en tidigare enkätundersökning. I detta första skede kommer Svenska Distans att erbjuda läromedelspaket till reducerade priser […]

Leave a Comment