Intresseorganisationen Svenska som modersmål utomlands (SMUL) sällar sig till de svenska organisationer som ställer sig starkt kritiska till det förslag på ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval. Förslaget innebär att svenska elever på utländska skolor som studerar en s.k. International Baccalaureate® (IB) kommer att få mycket svårare att bli antagna av svenska universitet, trots den höga kvalitet som IB-utbildningarna har. Den svenska arbetsmarknaden kommer därmed förlora en viktig grupp av svenska ungdomar, som är unika i många avseende för Sverige, genom att de besitter stor internationell kompetens med en aktiv flerspråkighet och förståelse av andra kulturer från sina år utomlands.

SMUL arbetar aktivt med att främja svenskan bland utlandssvenska barn och ungdomar genom information och inspiration riktat till föräldrar och lärare på svenska skolor utomlands om hur man kan föra svenskan vidare. En IB-utbildning är något som SMUL rekommenderar, eftersom detta innebär att man som utlandssvensk elev kan studera svenska som första- eller andraspråk, som del av den ordinarie skolgången oavsett var i världen man bor.

Utlandssvenskar och deras barn representerar en stor grupp som invandrar till Sverige varje år. Många av de barn som utvandrar och sedan återkommer till Sverige har gått på IB-skolor. Det är en skolform med gott renommé, vars gymnasieutbildning är associerad med en större chans att lyckas väl på universitetet. Att man kan studera sitt modersmål är också mycket viktigt för utlandssvenska barn om de vill återvända till Sverige. De flesta länder idag har ingen annan skolmodell som erbjuder ett behörighetsgivande betyg i svenska som del av slutbetyget.

Vi ifrågasätter starkt detta förslag, och de poängberäkningar som ligger till grund för antagning, vilket diskriminerar IB-elever jämfört med andra svenska elever. Förslaget bygger på matematiska schablonberäkningar och det tar inte hänsyn till skillnader i kvalitet. De högpresterande utlandssvenska IB-eleverna kommer istället söka till utländska universitet, och gå förlorade för Sverige, något som på sikt kan ge negativa konsekvenser för svenska universitet och svenskt näringsliv

IB-elever har hög kompetens i många ämnen och värderas högt av kända utländska lärosäten som Cambridge, Harvard, MIT och Oxford. Studier visar att IB-elever lyckas med akademiska utbildningar i högre grad än elever som gått andra skolmodeller. Att förhindra dessa elever från att återvända till Sverige verkar både dumdristigt och oekonomiskt, förutom att vara helt diskriminerande. Vi som arbetar med SMUL ber därför Universitets- och högskolerådet tänka om i denna viktiga fråga, och revidera sitt förslag baserat på denna officiella protest och andra liknande som lämnats av andra organisationer.

Lena Normén-Younger, Vancouver BC,  Kanada

Monica Bravo Granström, Markdorf, Tyskland

Lind Engfeldt, Hamburg, Tyskland

Anna-Lena Olsson, Nice, Frankrike

Petra Socolovsky, Washington DC, USA

Linda Strom, Seattle, Washington, USA

Jeanette Axelsson, Cocoa Beach, Florida, USA

Victoria Akselsen Fischer, Norman Oklahoma, USA

Anette Ryan, Melbourne, Australien

Leave a Comment